Reserveren banen
Reserveer een squashbaan
Adres RPC

RPC 's-Gravenzande

Van Leeuwenhoekstraat 10
2693 BG 's-Gravenzande
Telefoon: (0174) 41 72 15

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN EN BAANREGLEMENT TENNISBANEN “RPC Tennis & Squash”

 

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, hierna te noemen: ‘de overeenkomst’ tussen Racket & Party centrum ’s-Gravenzande B.V.: ‘RPC Tennis & Squash’, en de gebruiker van RPC Tennis & Squash hierna te noemen: ‘gebruiker’ of diens wettelijke vertegenwoordiger namens de minderjarige gebruiker. Ook zijn de algemene voorwaarden van toepassing op personen die weliswaar (nog) geen gebruiker zijn, doch wel deelnemen aan een door of namens RPC Tennis & Squash of een gebruiker georganiseerde activiteit.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. RPC Tennis & Squash en de gebruiker zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien zich tussen RPC Tennis & Squash en de gebruiker een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien RPC Tennis & Squash niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RPC Tennis & Squash in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Indien tussen RPC Tennis & Squash en de gebruiker uitzonderingen op deze algemene voorwaarden worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts rechtsgeldig, indien zij door RPC Tennis & Squash schriftelijk aan de gebruiker zijn bevestigd.

 

Artikel 2 Overeenkomst

Om een overeenkomst van baanverhuur aan te gaan dient de gebruiker zich aan de melden  op de website van RPC Tennis & Squash middels het plaatsen van een reservering, dan wel in telefonisch bij een van de medewerkers van RPC Tennis & Squash.

Aanvragen voor baanverhuur voor een heel seizoen, dienen schriftelijk (ook per e-mail mogelijk) te geschieden door het invullen van een “Tennis contract”. Mondelinge en telefonische aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Gebruikers die een baan voor een seizoen hebben gehuurd, hebben het eerste recht om het contract voor hetzelfde uur in het volgende seizoen voort te zetten.

Naast de seizoen verhuur van tennisbanen is het ook mogelijk om banen los te huren. Op de website staan de mogelijkheden.

Bij een evenement of besloten feest behoud RPC Tennis & Squash altijd het recht om de hal hiervoor te gebruiken. De uitgevallen datum kan in overleg met RPC Tennis & Squash worden ingehaald op een andere datum en tijdstip.

De overeenkomst is definitief aangegaan, nadat de inschrijving schriftelijk door RPC Tennis & Squash is bevestigd.

 

Artikel 3 Betaling

RPC Tennis & Squash stuurt de gebruiker een factuur zodra een reservering is geplaatst op de website van RPC Tennis & Squash.

Het los huren van een baan dient te plekke voldaan te worden.

Contractbaanhouders dienen de nota voor de baanhuur voor een heel seizoen voor de startdatum van het seizoen te hebben voldaan. Voor die tijd hebben zij geen recht om te spelen.

Indien de factuur van de verschuldigde baanhuur niet binnen de termijn wordt betaald die is vermeld op de factuur, dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim.

De gebruiker ontvangt van RPC Tennis & Squash een schriftelijke aanmaning om alsnog te betalen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding ter verkrijging van voldoening buiten rechte gevorderd. De gebruiker is verplicht aan dit verzoek binnen 14 dagen na de dag van verzending van de aanmaning te voldoen.

Indien ondanks de aanmaning betaling uitblijft, ontvangt de gebruiker van RPC Tennis & Squash een kennisgeving van opschorting van de uitvoering de overeenkomst en een sommatie om alsnog te betalen.

Opschorting betekent dat de gebruiker de verdere toegang tot RPC Tennis & Squash zal worden onthouden, totdat volledige betaling van de achterstand in baanhuur en kosten als bedoeld in lid van dit artikel, is ontvangen door RPC Tennis & Squash.

Opschorting van de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in lid 7 van dit artikel, ontslaat de gebruiker niet van de betaling van de baanhuur voor de periode waarin de gebruiker geschorst is van deelname van de uitvoering van de overeenkomst en betaling van de kosten als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Indien aan het rappel niet wordt voldaan binnen de gestelde termijn in lid 7 van dit artikel, zal de overeenkomst met de gebruiker worden beëindigd en wordt de gehele vordering overdragen aan een gerechtsdeurwaarder.

 

Artikel 4 Gebruiks- en gedragsregels accommodatie

De gebruiker, ouder/verzorger of andere begeleider van de gebruiker dient zich te houden aan de voor de accommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dient alle door het RPC Tennis & Squash en/of de medewerkers van RPC Tennis & Squash te geven aanwijzingen stipt op te volgen.

Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste lid van dit artikel is omschreven kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst met de gebruiker zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op terugbetaling van reeds betaalde gelden.

De gebruiker van RPC Tennis & Squash wordt geacht zich te realiseren dat het beoefenen van de tennissport niet zonder risico is. Deelname hieraan binnen RPC Tennis & Squash geschiedt voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker dient zich ervan te vergissen of hij lichamelijk en mentaal in staat is de tennissport te beoefenen. Bij twijfel dient door de gebruiker doktersadvies te worden ingewonnen.

Gebruikers, ouders/verzorgers, andere begeleiders van de gebruiker en toeschouwers dienen zich op en rond de baan correct en sportief te gedragen.

De baan mag alleen betreden worden met normaal tennis buitenschoeisel. Dit dient wel schoon en droog te zijn en mag geen zwarte zool hebben. Met de schoenen waarmee men van buiten de hal is binnengekomen mag niet op de banen worden gespeeld. De tennisschoenen moet men daarom altijd apart meenemen.

Gebruikers dienen al het klein afval op te ruimen en te deponeren in de daartoe aanwezige afvalbakken.

De banen dienen correct en tijdig te worden verlaten.

Roken is in de hal en bijbehorende ruimtes verboden.

Om vervuiling van de tennisbanen tegen te gaan is drinken op de tennisbaan uitsluitend toegestaan uit bidons en/of afsluitbare kunststof flessen.

De huurder en de genodigden zijn verplicht fietsen en auto’s te parkeren op de aangegeven plaatsen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en schade aan eigendommen

De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van RPC Tennis & Squash dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die de gebruiker aan een derde berokkent. RPC Tennis & Squash is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van RPC Tennis & Squash en/of de deelname aan een activiteiten.

Deze exoneratie van aansprakelijkheid geldt niet alleen voor kleinere schades, doch uitdrukkelijk ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van ernstig letsel of overlijden.

Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van RPC Tennis & Squash voor schade van een gebruiker of een derde in rechte aangenomen wordt, blijft de verplichting van RPC Tennis & Squash tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van RPC Tennis & Squash ter zake van die schade uitkeert.

Zoals reeds in lid 1 aangehaald, dient de gebruiker zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van materiële en immateriële schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn gebruik van RPC Tennis & Squash.

De gebruiker verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit(en) waaraan hij of zij deelneemt.

De gebruiker vrijwaart RPC Tennis & Squash voor iedere aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de gebruiker toe te rekenen doen of nalaten ten aanzien van het gebruik van RPC Tennis & Squash en/of de activiteiten van RPC Tennis & Squash waaraan zij deelnemen.

Schade aan de stichting of aan bezittingen van de stichting, toegebracht door een gebruiker van de hal of mede veroorzaakt door een gebruiker, wordt door het RPC Tennis & Squash geheel of gedeeltelijk op die gebruiker verhaald, tenzij het RPC Tennis & Squash daarvan afziet.

Bij gebruik door meerdere personen tegelijk zijn deze hoofdelijk aansprakelijk.

De stichting draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van gebruikers en/of derden, die in de hal en op het terrein van de hal aanwezig zijn. Tevens is RPC Tennis & Squash niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen van de gebruiker, behoudens het geval dat deze schade het directe gevolg is van aan RPC Tennis & Squash toe te rekenen opzet of grove schuld.

 

 

Artikel 6 Privacy beleid

RPC Tennis & Squash verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over de gebruiker, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de centrale administratie van RPC Tennis & Squash.

RPC Tennis & Squash verstrekt geen informatie of persoonsgegevens aan derden, behoudens in de gevallen waartoe de wet verplicht.

 

Artikel 7 Overmacht

RPC Tennis & Squash is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RPC Tennis & Squash geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor RPC Tennis & Squash niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. RPC Tennis & Squash heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RPC Tennis & Squash zijn verbintenis had moeten nakomen.

RPC Tennis & Squash kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RPC Tennis & Squash partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst worden door de bevoegde Nederlandse rechter beslecht.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij overleg hebben gevoerd teneinde een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 9 Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van RPC Tennis & Squash en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden. Daarnaast worden deze zichtbaar in beeld gebracht op de website en een verwijzing hiernaar staat vermeld op de contracten. Als via de website een baan wordt gehuurd, dient men deze algemene voorwaarden en baanreglement voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te accepteren. Deze maken alsdan integraal onderdeel uit van de overeenkomst.

Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, zoals zij gepubliceerd zijn op de website van RPC Tennis & Squash.

Door ondertekening van het contract, genoemd in artikel 2, verklaart de gebruiker zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende algemene voorwaarden.

RPC Tennis & Squash is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. RPC Tennis & Squash zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking stellen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld en in werking getreden op 1 maart 2017.